Raport EERA „Către un regulament UE privind DEEE”

11.03.2022 | 0 comentarii

Pe fondul Planului de acțiune al UE privind economia circulară pentru consolidarea circularității și a sustenabilității, Asociația Europeană a Reciclatorilor de Electronice (EERA)  a publicat un raport la sfarșitul lunii ianuarie prin care a prezentat o serie de recomandări pentru o revizuire a actualei Directive DEEE din perspectiva experienței de primă mână a reciclatorilor europeni specializați în gestionarea DEEE. Reconandările raportului au fost sintetizate pe baza unui sondaj independent  realizat de către Sofies, sub forma unui chestionar online și a unor interviuri intensive și concentrate, pentru a obține opiniile reciclatorilor cu privire la punctele cheie privind actuala Directivă DEEE și implementarea acesteia în contextele lor naționale.

Pentru  atingerea obiectivelor Planului de acțiune privind economia circulara este nevoie de reguli durabile, de praguri clare și de un climat care să stimuleze investițiile în noi tehnologii de reciclare.

Colectarea și reciclarea DEEE în Europa este esențială, deoarece ajută la conservarea resurselor, evită emisiile inutile de CO2 și protejează oamenii de impactul potențial al substanțelor periculoase. Cu toate acestea, actuala Directivă DEEE și, în special, punerea sa în aplicare extrem de variabilă în funcție de fiecare stat membru, adesea cu o aplicare deficitară și absența unor condiții de concurență echitabile, nu oferă în prezent contextul de reglementare ideal pentru gestionarea durabilă a DEEE.

Concluzia predominantă a raportului este necesitatea urgentă de a trece la de la o directivă la un regulament pentru a remedia lipsa izbitoare de armonizare (și impactul negativ aferent) între sistemele de gestionare a DEEE ale statelor membre. Reciclatorii de DEEE joacă un rol esențial în „închiderea buclei” pentru o Uniune Europeană (UE) circulară, dar trebuie să dispună de condițiile necesare pentru a-și putea desfășura în mod corespunzător operațiunile.

Recomandările Raportului se raportează la cele mai importante lacune din legislația actuală  și la bune practici naționale care ar trebui aplicate la nivelul UE și corelate cu articolele stabilite în Directiva 2012/19/UE privind DEEE.  Le vom sintetiza pe rând, așa cum reies din concluziile raportului.  

Armonizare

Actuala Directivă DEEE lasă loc pentru interpretări semnificativ diferite de către fiecare stat membru cu privire la modul de transpunere a legislației la nivel național. Prin urmare, obligațiile și condițiile cu care se confruntă reciclatorii în fiecare stat membru variază foarte mult, ceea ce contribuie la crearea unor condiții de concurență inegală în mai multe privințe (de exemplu, concurența dintre operatori, severitatea aplicării legislației, categoriile de deșeuri care trebuie respectate, cerințele de înregistrare etc.).

Situația actuală reflectă exact ceea ce Directiva DEEE a declarat că dorește să evite la alineatul (6) din prefață: „… abordările naționale diferite ale principiului responsabilității producătorului pot duce la deosebiri considerabile la nivelul sarcinii financiare suportate de agenții economici. Diferențele între politicile naționale privind gestionarea DEEE compromit eficiența politicilor de reciclare. Din acest motiv, ar trebui să se prevadă criterii esențiale la nivelul Uniunii și să se stabilească standarde minime pentru tratarea DEEE.”  Cu toate acestea, în principiu, acest lucru nu a fost executat, motiv pentru care este imperios necesar să se treacă de la o directivă la un regulament, deținând astfel o forță juridică obligatorie care să fie transpusă în fiecare stat membru și care să prevaleze asupra legislațiilor naționale.

În căutarea unei economii cu adevărat circulare în Europa, este esențial ca reciclatorii din toate statele membre să funcționeze la același nivel pentru a putea recupera materiale de aceeași calitate, pentru a asigura o gestionare la nivel înalt a deșeurilor care să reducă la minimum poluarea mediului în toate statele membre și pentru a stimula o cultură a reutilizării și reparării produselor pe piața comună. Ca atare, reciclatorii trebuie să poată funcționa cu cerințe uniforme care se aplică tuturor întreprinderilor de reciclare în același mod în întreaga Europă și din/în Europa. Toți reciclatorii intervievați și-au exprimat sprijinul pentru un regulament care ar permite maximizarea beneficiilor de mediu, sociale și economice pe care le poate oferi un sistem european de gestionare a DEEE conceput și pus în aplicare în mod corespunzător.

Domeniu de aplicare – revizuirea categoriilor de DEEE

 Definițiile din Directiva DEEE, așa cum sunt puse în aplicare în moduri diferite în multe state membre, creează obstacole și confuzie pentru reciclatorii din întreaga Europă. Interacțiunea producătorilor cu reciclatorii în etapa de proiectare a produsului ar putea oferi informații importante cu privire la potențialul de reutilizare și de prelucrare a produselor la sfârșitul ciclului de viață.  O altă problemă o reprezintă disparitățile dintre cadrele legislative între țările membre, ceea ce reduce capacitatea UE de a recupera și de a păstra materiile prime critice esențiale și alte materiale necesare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor economiei circulare europene.

Ar trebui să se pună un accent mai mare pe clasificările  DEEE în funcție de conținutul produsului, de pericole și de cerințele de tratare, mai degrabă decât pe dimensiuni.

 Designul produsului

 Noile cerințe europene sunt esențiale pentru a facilita reutilizarea adecvată a componentelor și o reciclare mai sigură și mai eficientă la sfârșitul ciclului de viață. Asigurarea posibilității de îndepărtare ușoară a bateriilor, a plăcilor de circuite și a altor componente pentru a asigura tratarea și capturarea în condiții de siguranță pentru mediu a materiilor prime critice esențiale (CRM) în Europa. În plus, designul produsului ar trebui să prevadă identificare mai clară a anumitor substanțe, materiale și componente din EEE. Nu în ultimul rând, designul trebuie sa includă și obiective privind conținutul reciclat în producția de EEE, pentru a promova și a aborda lipsa actuală problematică a rutelor de ieșire pentru materialele reciclate cu care se confruntă operatorii din Europa.  De asemenea, Regulamentele privind proiectarea ecologică ar trebui să fie actualizate și extinse pentru a include părți modulare pentru reutilizare și oportunități mai realiste de sfârșit de viață.

Colectarea

Este necesară îmbunătățirea practicilor pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de colectare ale UE și pentru a spori reutilizarea și reciclabilitatea DEEE.  Sugestiile de îmbunătățire a colectării DEEE oferite de reciclatori sunt:

 • Gestionarea DEEE ar trebui să fie efectuată exclusiv de către colectori de DEEE autorizați și reciclatori conformi care au încheiat contracte cu producătorii și/sau cu sisteme colective de producători, așa cum se procedează în Irlanda, Franța și Olanda.   Practicile de sortare de calitate ar trebui să înceapă de la punctul de colectare/locul de colectare pentru a reduce riscurile de incendiu și alte pericole care decurg din prezența unor substanțe periculoase, cum ar fi DEEE care conțin litiu.
 • Activitățile de marketing pozitiv ar trebui să fie obligatorii în fiecare stat membru pentru a armoniza finanțarea producătorilor prin utilizarea taxei vizibile EPR pentru promovarea bunelor practici și pentru o mai bună conștientizare în rândul consumatorilor.  
 • Stimularea consumatorilor pentru a găsi căi mai bune de eliminare a DEEE pe care le generează: lipsa de acțiune a consumatorilor în ceea ce privește depozitarea DEEE a fost menționată ca o problemă recurentă în ceea ce privește atingerea ratelor de colectare dorite în cadrul studiului. Prin urmare, există o nevoie urgentă de a consolida gradul de conștientizare a publicului (care să vizeze atât cetățenii, cât și sectorul profesional) cu privire la opțiunile pe care le au pentru eliminarea responsabilă a EEE uzate și scoase din uz, precum și cu privire la importanța ecologică, economică și socială a tratării corespunzătoare a DEEE.
 • Ar trebui să se aplice tuturor părților interesate în domeniul colectării și al logisticii DEEE un standard obligatoriu de colectare, cum ar fi specificația CENELEC EN 50625 – partea 4 privind colectarea și logistica, pentru a îmbunătăți calitatea DEEE primite de operatorii de reutilizare și reciclare care se pregătesc pentru reutilizare și reciclare, în vederea reducerii deteriorării echipamentelor.
 • Costurile materialelor și componentelor care sunt recuperate trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilesc costurile reciclatorilor în favoarea deținătorilor de DEEE.

Tratament adecvat

Situația actuală în ceea ce privește multitudinea de opțiuni de tratare permite crearea unor condiții de concurență neloială, în detrimentul operațiunilor reciclatorilor care respectă normele, precum și al mediului, având în vedere reciclarea de calitate scăzută efectuată de reciclatorii care operează în afara unor standarde coerente. Este nevoie de măsuri pentru a garanta că un sistem de gestionare a DEEE de calitate aduce beneficii pentru mediu și că operatorii care respectă normele nu sunt dezavantajați. Ar trebui introduse standarde obligatorii de reutilizare, tratare și colectare (bazate pe standardele CENELEC EN 50625 și EN 50614) pentru a promova condiții de concurență echitabile atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea. În plus, nu ar trebui să se permită interpretări diferite de către statele membre individuale pentru a determina unde trebuie eliminate componentele și substanțele periculoase din lanțul de tratare. Alte sugestii ale reciclatorilor pentru tratamentul adecvat sunt:

 • Producătorii și sistemele colective de producători ar trebui să fie autorizați să încheie contracte numai cu reciclatori și operatori conformi care pot dovedi că îndeplinesc standardele obligatorii de reutilizare, tratare și/sau colectare.
 • Trebuie pusă în aplicare o formare armonizată pentru auditorii și/sau inspectorii din toate statele membre, pentru a asigura claritatea și echivalența în ceea ce privește înțelegerea, cunoștințele și punerea în aplicare, în special pentru cei care verifică operațiunile DEEE și traseele materialelor.
 • Trebuie consolidată aplicarea legii în întreaga Europă împotriva actorilor care acționează în afara cerințelor legale. Pentru a ameliora situația actuală, ar trebui să se instituie în toate statele membre un organism de coordonare cu capacități de aplicare a legii și un registru independent și neutru care să supravegheze cifrele de raportare.
 • În statele membre, ar trebui create canale de comunicare între diferitele părți din sectorul DEEE (de exemplu, reciclatori, producători, sisteme colective, municipalități și autorități de reglementare etc.) pentru a promova bunele practici de lucru și schimbul de cunoștințe.

Transporturile de DEEE

Multitudinea cerințelor tehnice necesare pentru a putea expedia DEEE din/în diferite state membre reprezintă o provocare serioasă pentru tratarea eficientă și eficace a deșeurilor. Trebuie să se reducă cerințele birocratice legate de transferurile transfrontaliere de la și către reciclatori conformi din diferite state membre și, în special, trebuie să se armonizeze codurile și normele privind deșeurile naționale și internaționale. Crearea unui registru european pentru societățile care transportă DEEE în toată Europa ar putea contribui la simplificarea procedurilor și la accelerarea procesului.

Obiective de recuperare

 Obiectivele articolului 11 din actuala Directivă DEEE trebuie să se concentreze mai mult pe calitatea materialelor reciclate/valorificate decât pe obiective bazate exclusiv pe cantitate. Obiectivele ar trebui să fie mai bine adaptate la tipuri specifice de produse și ar trebui să ofere flexibilitate în ceea ce privește metodologiile puse în aplicare pentru a atinge și a promova o mai mare recuperare a principalelor CRM și o mai mare captare și eliminare a substanțelor și fracțiunilor toxice și periculoase. În plus:

 • Ar trebui să se pună un accent mai mare pe alte obiective din cadrul ierarhiei deșeurilor, dincolo de recuperarea materialelor, evaluându-se atât ratele de reciclare, cât și cele de reutilizare.
 • Provocările legate de scăderea calității materialelor ar trebui abordate prin crearea unei cereri pe piața UE pentru produse care să includă volume specifice de materiale reciclate care să fie utilizate în fabricarea EEE și, în același timp, să reducă capacitatea producătorilor de a include părți slabe sau nereciclabile.
 • Ar trebui îmbunătățite opțiunile de valorificare energetică pentru fracțiunile DEEE care nu pot fi valorificate, pentru a crește cererea de energie termică din deșeuri.

Informații pentru reciclatori

Deși Directiva impune producătorilor obligația de a furniza informații operatorilor, reciclatorii consideră, în general, că acestea au o valoare adăugată redusă la punctul de tratare, cu excepția activităților specializate. Producătorii ar trebui să aibă în vedere informarea și actualizarea periodică a bazelor de date europene sau să furnizeze propria resursă pe site-ul lor web pentru a permite reciclatorilor să verifice dacă este necesar – în special atunci când lucrează direct cu clienții producători care evaluează ciclul de viață al produselor lor.

Sistemele colective ale producătorilor ar putea oferi o opțiune ușor de accesat pe site-urile lor web pentru ca membrii lor să stabilească puncte de contact clare.  Întrucât tehnologia este un domeniu în continuă schimbare și reprezintă o provocare în ceea ce privește proiectarea noilor EEE, reciclatorii rămân la dispoziția producătorilor pentru a lucra în colaborare, astfel încât cunoștințele și experiența acestora în ceea ce privește operațiunile de la sfârșitul ciclului de viață să fie mai bine înțelese.