Teme de interes

 Coaliția PRO DEEE are următoarele teme de interes:

 1. Solicitarea asumării de către autoritățile locale a rolului ce le revine în atingerea țintelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), conform cadrului legal, respectiv, înființarea punctelor de colectare separată care au fost prevăzute de actele normative aplicabile domeniului DEEE de-a lungul vremii (HG nr. 448/2005 – abrogat, HG 1037/2010 – abrogat, iar acum în vigoare OUG 5/2015 – art. 9, alin. 1, lit. a) și art. 10, alin. 2), dar care nu s-au concretizat, ceea ce afectează capacitatea organizațiilor colective de a-și atinge țintele de colectare a DEEE, uitându-se că acestea sunt și ținte de țară, nu doar ale producătorilor și ale organismelor care preiau responsabilitățile acestora.

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este prevăzută înființarea și operaționalizarea, până în 2024 a cel puțin 250 de centre de colectare cu aport voluntar și a 7 centre integrate de colectare separată pentru marile aglomerări urbane, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Centrele de colectare cu aport voluntar sunt prevăzute să deservească comunități cu aproximativ 50 000 de locuitori. Tot PNRR propune dublarea numărului acestora până la sfârșitul lui 2026. Având în vedere, pe de o parte, faptul că ani de zile s-a întârziat punerea în funcțiune a unui mecanism esențial pentru colectarea corectă a DEEE, iar, pe de altă parte, în contextul PNRR, există un orizont concret de implementare a acestor colectări, propunem adoptarea unei derogări de la aplicarea contribuției către Fondul pentru Mediu pentru neatingerea țintei de colectare (astfel cum e prevăzută de OUG 196/2005 și OM 578/2006) până la implementarea centrelor de colectare la nivelul unităților administrativ-teritoriale, infrastructură vital necesară pentru colectarea DEEE și stoparea scurgerii acestor deșeuri în fluxuri de fier vechi ori deșeuri menajere/municipale.

2. Formularea și promovarea de propuneri legislative pentru modificarea OM 1496/2016 privind licențierea Organizațiilor Colective (OC) și a OUG 5/2005, Anexa 6 , astfel încât OC noi să fie implicate de la bun început în asumarea și realizarea țintelor de colectare, prin stabilirea de ținte (prin aplicarea principiului proporționalității). Ținta de la înființare pentru organizația colectivă este extrem de utilă pentru elaborarea unui plan operațional adaptat la realitățile pieței DEEE, activitate responsabilă pe piață, precum și evaluarea activității în raport de obiective concrete și reale (stabilite chiar prin legislația europeană) în momentul în care se pune problema acordării vizei anuale.

3. Cooptarea autorității de concurență, precum și a autorităților de mediu în realizarea unei transparentizări a procesului de management al DEEE, ca activitate ce prezintă interes și utilitate pentru mediu, economie și societate. Astfel, remunerația plătită de către producătorii de echipamente pentru a asigura gestionarea acestora când vor deveni deșeuri trebuie să reflecte în mod real costurile de colectare și gestionare a DEEE, având în vedere țintele fixate prin lege (de pildă, având în vedere ținta legală de colectare de 65% din EEE puse pe piață, este economic rezonabil ca remunerația plătită pentru 1kg de EEE pus pe piață să acopere în mod transparent gestionarea a 0,65 kg de DEEE, sumă care trebuie să includă mijloacele directe și indirecte necesare pentru a gestiona această cantitate – infrastructură, conștientizare, management).

Coaliția PRO DEEE este pe deplin conștientă de sensibilitatea acestui subiect, atât din perspectiva economiei concurențiale libere, cât și din perspectiva realizării obiectivului de interes general al protecției mediului și își propune să implice toți actorii și toate autoritățile relevante în aceste domenii pentru identificarea unor soluții care să fie deopotrivă legale și funcționale.

4. Trecerea la economie circulară, așa cum prevede Pactul Verde European, presupune prevenirea generării deșeurilor, cu accent pe reparare și reutilizare, fapt care va diminua în mod corespunzător cantitatea de deșeuri disponibile pentru colectare și gestionare prin reciclare/valorificare.

În acest context, propunem modificarea OUG 5/2015 prin adoptarea formulei prevăzute alternativ și deopotrivă de valabil de către Directiva DEEE pentru calcularea țintei de colectare, adică, în loc de 65 % din greutatea medie a EEE introduse pe piață în cei trei ani precedenți în statul membru în cauză, să se opteze pentru ținta de colectare de de 85 % din DEEE generate, raportat la greutate. Acest obiectiv este justificat atât de împrejurarea că, așa cum am arătat la începutul acestui paragraf, ținta de 65% din totalul EEE puse pe piață în ultimii 3 ani va deveni caducă în curând, în contextul economiei circulare.

5. Comisia Europeană și diferiți experți internaționali (EUNOMIA, JASPERS) propun un comitet național de coordonare, mai ales în contextul Economiei Circulare, care să îmbunătățească managementul și calitatea datelor în  domeniul deșeurilor. În acest context, văzând recomandările experților și precedentele existente în alte State Membre ale Uniunii Europene, precum și problemele practice în realizarea colectării, susținem înființarea unui Clearing House. România și-a asumat înființarea unui Clearing House până în 2018 prin  Planul Național de Gestiune a Deșeurilor,  care prevedea expres “o organizație centrală, privată, declarată de interes public, care să asigure împărțirea responsabilităților/contractelor între organizațiile de transfer de responsabilitate”. Această temă comportă consultări între toți actorii implicați, precum și cu autoritățile competente în mod direct și indirect.

6. Alte teme de interes pentru Coaliție sunt: trasabilitatea deșeurilor din EEE, tratarea corespunzătoare (arderea deșeurilor are efect dezastruos asupra calității aerului) și identificarea de soluții pentru a asigura faptul că DEEE din colectarea informală ajung în circuitul corect de gestionare a acestor deșeuri conform specificului lor și cu protejarea mediului. Astfel, propunem introducerea obligativității pentru colectorii informali de a se autoriza în procedură simplificată și de a preda deșeurile în baza actelor de proveniență doar unor centre de colectare formale, înregistrate legal.

Propunem să discutăm aceste teme și nu numai, într-un mod transparent și legal, cu orice organizație de drept public sau privat interesată, respectând principiile dreptului concurenței. În această secțiune vom publica punctele de vedere oficiale ale Coaliției PRO DEEE și invităm pe toți cei interesați să ni se alăture în demersurile noastre și în dezbaterea acestor probleme de interes pentru domeniul gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.