Politica de confidențialitate cu caracter general

CINE SUNTEM

ASOCIAȚIA COALIȚIA PRO DEEE („Asociația”) este o organizație fără scop patrimonial, înființată conform legislației din România, cu sediul în Bucureşti, str. Aromei, nr. 88A, sector 2, cod poștal 023786, având ca membri Asociația ECOTIC (www.ecotic.ro), Asociația ENVIRON (www.environ.ro) și CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL (https://rev-log.com/ro) și care are ca scop formularea și furnizarea de puncte de vedere documentate privind reglementarea și cadrul legal, organizatoric și faptic de desfăşurare a activităţii de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (“DEEE”) .

Asociația nu are un responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) întrucât nu se află în niciuna din situațiile prevăzute în art. 37 alin. (1) din Regulamentul General (UE) 2016/679 – în continuare GDPR.

Datele la care putem fi contactați pentru probleme de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt: office@prodeee.ro.

Asociația colectează date în mai multe modalități și pe mai multe căi: atunci când ne contactați pe e-mail, prin poștă sau telefonic, atunci când ne vizitați website-ul sau atunci când se formulează o cerere ce ne este adresată prin formularul de contact. Colectăm date și atunci când ne vizitați la sediu, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.

 

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată– o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare –  înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să transforme datele în mod ireversibil astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din Romania, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

VIZIUNEA NOASTRĂ DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ANGAJAMENTELE ASOCIAȚIEI

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul ASOCIAȚIEI se supune întotdeauna următoarelor principii:

 • Toate prelucrările de date au un temei legal valabil
 • Toate prelucrările de date se fac în mod echitabil
 • Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm , precum și ce drepturi au cu privire la datele lor; pentru note de informare privind câteva situații tipice și recurente în care este posibil să prelucrăm date cu caracter personal, vă rugăm să vedeți aici
 • Datele se colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate ori, după caz, corectate
 • Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

ASOCIAȚIA se va asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, dar fără a se limita la, noi sisteme IT.

 

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

ASOCIAȚIA informează persoanele vizate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări prin formularul de contact de pe website, la încheierea unui contract, , la recepționarea unui CV etc.).

De pildă, în cazul în care ne transmiteți o solicitare de colaborare prin intermediul site-ului sau direct pe adresa de e-mail office@prodeee.ro, vom colecta date personale privind: adresa de e-mail si datele de contact ale persoanei sau ale reprezentantului companiei care ne contactează, incluse în solicitare (exemplu: nume, prenume, număr de telefon).

 

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm date pentru a interacționa cu partenerii noștri și cu membrii publicului, pentru a oferi serviciile și informațiile solicitate și/sau necesare pentru a ne derula activitatea, precum și pentru a putea încheia și derula contracte.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spațiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranța angajaților și colaboratorilor noștri și a datelor și informațiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi de asemenea prelucrate pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care supraveghează și reglementează activitatea membrilor noștri și/sau care ar putea adresa orice solicitări de informații sau efectua orice verificări ale evidențelor noastre, în format fizic sau electronic.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocarea, modificare, consultarea, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție, combinare, restricționare, ștergere, distrugere ș.a.m.d.

Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situații excepționale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existența acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare.

ASOCIAȚIA informează în mod specific persoanele vizate cu privire la scopurile și modalitățile de prelucrare în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări sau la recepționarea unui CV etc.).

 

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea a cel puțin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

 1. Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate a prelucrării prevăzut mai jos, ASOCIAȚIA obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru încheierea și, după caz, executarea de către ASOCIAȚIE a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. Obligație legală – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine ASOCIAȚIEI.
 4. Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de ASOCIAȚIE sau de o parte terță, cum ar fi membrii ASOCIAȚIEI, membrii publicului, reprezentanți media în condițiile legii. De pildă, în contextul activităților de advocacy și comunicare în domeniul legislației privind DEEE, sau a evenimentelor organziate pentru campanii de conștientizare, ASOCIAȚIA are un interes legitim, urmărind îmbunătățirea cadrului legislativ și a sistemului național de management DEEE, în vederea alinierii la standardele și principiile europene ale economiei circulare.
 5. Interes vital – Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 6. Interes public – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, ASOCIAȚIEI se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare. ASOCIAȚIA prelucrează doar în caz excepțional astfel de date.

 

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terți – membri ai ASOCIAȚIEI, afiliați, angajați, reprezentanți ori consultanți ai acestora, autorități competente, operatori de servicii de colectare, transport etc., firme de contabilitate și audit etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de terți sunt operatori independenți de date cu caracter personal și vă sugerăm să studiați propriile politici ale acestora pentru detalii cu privire la modul în care prelucrează date personale.

În cazul activităților de prelucrare a datelor realizate de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru ASOCIAȚIE (aceasta din urmă acționând în calitate de operator), în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între ASOCIAȚIE și terțul respectiv (care are calitatea de împuternicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din punctul de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi să furnizeze ASOCIAȚIEI garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizație internațională sau către un stat terț față de Uniunea Europeană – UE și Spațiul Economic European – SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechtenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizația sau statul respectiv, către care se intenționează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecție adecvat conform cerințelor din GDPR.

Transferul de date către o organizație internațională sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate. Aceste garanții se stabilesc de ASOCIAȚIE, cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu terții către care se realizează transferul datelor sau în alte modalități legale, de la caz la caz.

În principiu, nu există situații în care ASOCIAȚIA să transmită date cu caracter personal în afara UE și SEE.

 

CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRĂM

Dreptul de acces la Date

Orice Persoană vizată are dreptul de a obține de la ASOCIAȚIE, atunci când aceasta acționează în calitate de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, precum și a garanțiile adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita ASOCIAȚIEI rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profiling, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la ASOCIAȚIE, în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ASOCIAȚIA va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;
 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. persoana vizata își exercita dreptul la opoziție in condițiile GDPR;
 5. datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor în condițiile GDPR.

ASOCIAȚIA, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele condiții:

 1. a) prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului;
 3. c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
 4. d) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. e) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea ASOCIAȚIEI, atunci când aceasta acționează în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) ASOCIAȚIA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către ASOCIAȚIE înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul, față de ASOCIAȚIE:

 1. a) de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză decât dacă exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 2. b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are, față de ASOCIAȚIE,  dreptul de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către ASOCIAȚIE și de a le transmite către un alt operator, în cazul în care:

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la ASOCIAȚIE la un alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are față de ASOCIAȚIE  dreptul de a nu fi supusă unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și ASOCIAȚIE;
 2. b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică ASOCIAȚIEI și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, ASOCIAȚIA are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a-și retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs., aveți posibilitatea de vă retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați ASOCIAȚIA la adresa de e-mail office@prodeee.ro.

Dreptul de a se adresa justiției și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de ASOCIAȚIE are:

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website:ro) în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;
 2. b) dreptul de a formula acțiune în justiție în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.

 

APLICABILITATE ȘI ACTUALIZARE

Prezenta Politică se aplică de la 14.02.2022 și se poate modifica oricând de către ASOCIAȚIE. Simpla publicare pe website marchează intrarea în vigoare și aplicarea noii versiuni. Vă rugăm să re-vizitați în mod regulat această Pagină, pentru a vă informa în permanență despre modul în care vă prelucrăm datele, dacă este cazul.