Notă de informare – încheierea și executarea de contracte

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este ASOCIAȚIA COALIȚIA PRO DEEE („Asociația”), care este o organizație fără scop patrimonial, înființată conform legislației din România, cu sediul în Bucureşti, str. Aromei, nr. 88A, sector 2, cod poștal 023786, având ca membri Asociația ECOTIC (www.ecotic.ro), Asociația ENVIRON (www.environ.ro) și CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL (https://rev-log.com/ro) și care are ca scop formularea și furnizarea de puncte de vedere documentate privind reglementarea și cadrul legal, organizatoric și faptic de desfăşurare a activităţii de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (“DEEE”) .

Asociația nu are un responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) întrucât nu se află în niciuna din situațiile prevăzute în art. 37 alin. (1) din Regulamentul General (UE) 2016/679 – în continuare GDPR. Datele la care putem fi contactați pentru probleme de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt: office@prodeee.ro

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email, date din actul de identitate) pe care le obținem în cursul și în legătură cu negocierea și derularea relației contractuale cu angajatorul/contractorul dvs., strict în scopul și pe perioada negocierii, încheierii, derulării, încetării și arhivării contractului.

Ne întemeiem aceste prelucrări pe prevederile art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) – interesul legitim de a putea contacta partenerul nostru contractual, prin reprezentanții săi, pentru încheierea și derularea contractului.

De asemenea, este posibil că, pentru identificarea persoanelor care dobândesc acces în sediile și punctele de lucru  noastre de lucru, să prelucrăm datele dvs., conform obligațiilor legale ce ne revin în materie de pază și protecție (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR).

Datele dvs. nu fac obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. nu sunt transferate în afara UE/SEE către țări terțe sau organizații internaționale, iar intern este posibil să se transfere către entități precum membrii Asociației, autorități publice competente, terți contractați de VIG MANAGEMENT SERVICE SRL pentru derularea activității acesteia, de pildă, consultanți juridici, auditori, prestatori de alte servicii.

Termene de retenție

Pentru încheierea și executarea contractului, Asociația va păstra documentele și datele cu caracter personal încorporate pe perioada executării contractului, precum și o perioadă de 10 ani de la încetarea contractului. În cazul în care vreo prevedere legală impune păstrarea pe o perioadă mai lungă, le vom păstra conform legii.

Orice alte date cu caracter personal se păstrează strict conform obligațiilor legale.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi conferite de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează: dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul la ștergere; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție la prelucrarea că parte a unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta o cerere către adresa de email menționată mai sus. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.